Leader-metoden

Lokalt ledd utveckling genom leader-metoden

Leadermetoden är ett verktyg för dig som arbetar med landsbygdsutveckling. Allt arbete du gör bygger då på samarbete med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ.
I partnerskapet skapas grunden för samarbete
I Leader möts människor från samhällets olika sektorer, offentlig, privat och ideell, och bildar ett partnerskap, LAG.
I partnerskapet arbetar du som är företagare eller bor på landsbygden tillsammans med den offentliga sektorn, t.ex. en kommun, och tar ett gemensamt ansvar för bygden. Du har kunskaper och idéer om vad som behövs för att utveckla bygden. I partnerskapet tas din kunskap till vara och du får möjlighet att påverka.
När idéerna ska genomföras i form av projekt behöver inte representanter för alla tre sektorer finnas med, men trepartnerskapet skapar den bästa grunden för långsiktig och hållbar utveckling. Varje leaderområde kan ha egna krav på hur samarbetet ska se ut i projekten. Ett exempel på samarbete kan vara att en idrottsförening driver ett projekt tillsammans med en eller flera företagare och kommunen.
Strategin bygger på lokala förutsättningar
Partnerskapet ansvarar för att ta fram en lokal utvecklingsstrategi som är en beskrivning av hur bygden ska utvecklas. Eftersom ni som bor och verkar i bygden är representerade i partnerskapet bidrar det till att strategin bygger på de behov och förutsättningar som finns i området.
Det är strategin som sedan ligger till grund för vilka projekt som ska få stöd och hur arbetet i leaderområdet ska drivas. Det innebär att de olika projekt som får stöd är väl förankrade och att de strävar mot samma mål.
Med leadermetoden kan du påverka
Du kan påverka utvecklingen genom att engagera dig i LAG, genom att söka egna projekt eller genom att engagera dig i andras projekt. Som LAG-medlem deltar du direkt i leaderområdets arbete med vilka projekt som ska få stöd och hur målen i strategin ska nås. Genom LAG flyttas besluten ner på en lokal nivå. Ditt och andras engagemang blir också en viktig drivkraft för arbetet.
Tänk på att Leader inte kan ge stöd till idéer som gynnar enskilda företag, för er finns särskilda stöd att söka hos Länsstyrelsen.
Leader skapar nya mötesplatser
Genom Leader träffar du människor med olika bakgrund. Du får möjlighet att ta del av andras kunskap och erfarenheter och diskutera vilka åtgärder som på bästa sätt kan utveckla din hembygd. Tillsammans blir ni kreativa och uppfinningsrika. Det ger er stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och lönsamma lösningar för landsbygden. Det kan handla om nya arbetsmetoder, nya samarbetspartners eller nya produkter och tjänster.
Genom Leader får du ett nätverk av människor som arbetar med landsbygdsutveckling. Du får ta del av erfarenheter från projekt och arbetssätt som gett bra resultat. Det kan vara erfarenheter från det egna leaderområdet men också från andra områden. Här hittar du mer information.