Infrastruktur på lika villkor

Syftet med projektet är att genom en behovsinventering få ökad kunskap om vilka utmaningar byanäten i området står inför och eventuellt komma med förslag på lämpliga åtgärder/insatser.

I leaderområdet Västra Småland finns idag ett tiotal byanät, dvs föreningar som bygger ut fiber på landsbygden. Arbetet befinner sig i olika faser, men man kan konstatera att arbete varit och är mycket omfattande och man har i huvudsak arbetat var och en för sig.
Byanäten går nu in i en förvaltande fas och det finns en mängd frågor att ta tag i. Framtiden ställer ökade krav på teknisk robusthet, efteranslutningar, administration och ekonomi mm. Styrelse och organisation måste finnas på plats. Leader bedömer tillsammans med region Jönköping och Byanätsforum att det är motiverat att genomföra en förstudie för att få en tydligare bild över byanätens utmaningar och behov.

Ladda ner dokumentet här Läs dokumentet här