Infrastruktur på lika villkor (2018-4638)

Syftet med projektet är att genom en behovsinventering få ökad kunskap om vilka utmaningar byanäten i området står inför och eventuellt komma med förslag på lämpliga åtgärder/insatser.