Arkiv

Infrastruktur på lika villkor

Syftet med projektet är att genom en behovsinventering få ökad kunskap om vilka utmaningar byanäten i området står inför och eventuellt komma med förslag på lämpliga åtgärder/insatser.

Equi-fysioterapeut och equipment coach

Syftet är att efter genomförandet kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud som Equipment coach med tillpassning av hästens utrustning samt en bredare expertkunskap som Equi-fysioterapeut för att möta konkurrensen och kundernas efterfrågan. Detta underlättar även för kunderna som slipper anlita flera olika aktörer som bara svarar för sin del.

Björksoda

Internetbutiken Lanthandeln Sonarp AB vill undersöka möjligheterna för att ta fram en ny typ av dryck baserad på björksav. Projektet syftar till att lansera drycken på den svenska marknaden, som ett exklusivt alkoholfritt alternativ till vin. Intresset för björksav är på väg tillbaka men tappning av björksav ingår inte i allemansrätten. Projektägaren har tillgång till […]

Sjöbo

Sjöbo

Bottnaryds Hembygdsförening ska renovera en gammal ängslada i ett rikt natur och kulturlandskap som ska tjäna som eko-museum och mötesplats. I anslutning till ladan finns också ängsmark som ska restaureras och röjas för att inte växa igen utan bevaras och användas för i första hand rekreation. Platsen blir en bra utgångspunkt för en ny vandringsled […]

Träffpunkt Kyllås

Eksäter SAM vill utveckla en mötesplats på landsbygden. Föreningen har byggt upp och driver slalombacken Kyllås. Eftersom de ser ett stort värde och glädje med den samlingspunkt i bygden  som skidbacken utgör vintertid, vill de utveckla denna plats för att attrahera och välkomna även de som inte åker skidor. Föreningen vill hitta aktiviteter för att […]

Bjarg

Bjarg islandshästförening vill skapa förutsättningar för att man ska kunna träna på bana med rätt typ av staket. Projektet handlar om att ta fram ett staket som kan uppfylla funktion för olika typer hästsport, dels islandshästlopp, dels travlopp på Vaggeryds Travbana. Med ett staket öppnar sig möjligheterna att ansöka om och arrangera SM och andra […]

Byggnation av boulebanor

SPF-seniorerna i Hestra vill stärka folkhälsan genom fysisk aktivitet och social samvaro för äldre i Hestra med omnejd. Anläggningen kommer också att hållas tillgänglig för allmänheten och för skolan där projektet kan erbjuda exempelvis friluftsdag med boule och erfarenhetsutbyte över generationsgränser.

Sammanlänken

Tyngels byalag avser att sammanlänka befintliga cykelnätverk i Kulltorp och Törestorp/ Hillerstorp genom en, sedan länge, saknad cykelväg förbi Tyngel. Den gör det möjligt för barn och ungdomar att enklare träffas för olika aktiviteter, underlättar för pendling till arbete, gynnar turismen och utvecklingen i kommunen som helhet.

Multiple Use of Forest

Leader Västra Småland och Leader Linné Småland driver ett internationellt samarbetsprojekt tillsammans med Leader-områden i Finland, Portugal och Luxemburg. Projektet ska stärka småföretagare på landsbygden och ge dem möjlighet att utveckla sitt skogliga företag för att i större utsträckning leva på verksamheten. Vi vill också visa och inspirera andra, både regionalt och internationellt, att skogen […]