Arkiv

Byggnation av boulebanor

SPF-seniorerna i Hestra vill stärka folkhälsan genom fysisk aktivitet och social samvaro för äldre i Hestra med omnejd. Anläggningen kommer också att hållas tillgänglig för allmänheten och för skolan där projektet kan erbjuda exempelvis friluftsdag med boule och erfarenhetsutbyte över generationsgränser.

Sammanlänken

Tyngels byalag avser att sammanlänka befintliga cykelnätverk i Kulltorp och Törestorp/ Hillerstorp genom en, sedan länge, saknad cykelväg förbi Tyngel. Den gör det möjligt för barn och ungdomar att enklare träffas för olika aktiviteter, underlättar för pendling till arbete, gynnar turismen och utvecklingen i kommunen som helhet.

Multiple Use of Forest

Leader Västra Småland och Leader Linné Småland driver ett internationellt samarbetsprojekt tillsammans med Leader-områden i Finland, Portugal och Luxemburg. Projektet ska stärka småföretagare på landsbygden och ge dem möjlighet att utveckla sitt skogliga företag för att i större utsträckning leva på verksamheten. Vi vill också visa och inspirera andra, både regionalt och internationellt, att skogen […]

Validering för inkludering

Projektet drivs av Leader Västra Småland. Genom tillämpning av OCN-metoden vill vi skapa en modell som ska öka möjligheterna och förenkla vägarna till jobb för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och nyanlända samt möjliggöra för kommuner, företag och organisationer inom LEADER-området att lösa arbetskraftsbristen.

Renovering av ridbanor

Bankeryds Ridklubb för stöd för sin investering som avser att rusta upp två ridbanor, 440 m2 respektive 207 m2 med nytt underlag för att förbättra arbetsmiljön för instruktörer, hästar och elever samt skapa ett ridunderlag som gör det mer attraktivt för utomstående att komma till Bankeryds Ridklubb på tävling och andra aktiviteter.

Samarbetsprojekt fritidsgården Underground och Bankeryds Ridklubb

Bankeryds Ridklubb driver projektet som är ett samarbete mellan Bankeryds ridklubb (BRK) och fritidsgården Underground på Råslätt som möjliggör en naturnära fritid tillsammans med hästar och andra elever på ridskolan. Detta bidrar till integration i samhället så väl som det stärker framförallt tjejers fritidssysselsättning och idrottande.

Utveckling av besöksnäring i Sunnaryd

Gislaveds Näringsliv AB driver projektet som går ut på att rusta upp den gamla smedjan vid Sunnaryds färjeläge. Lokalen tillhör Gislaveds Kommun och ska bidra till att utveckla lokalt näringsliv i Sunnaryd för att ta tillvara det stora antal besökare som passerar. Smedjan ska inrymma turistinformation och vara en tillgänglig mötesplats för lokala företag och […]

Stallprojekt BRS

Bratteborgs Ryttarsällskap söker ekonomiskt stöd till ett nytt stallbygge. En stor investering som gynnar en idrott med hög andel kvinnliga utövare. Projektet möjliggör även ett ökat utbud för personer med funktionsvariationer i och med nya, anpassade lokaler och därmed en betydelsefull mötesplats på landsbygden i Västra Småland.

Röshults djur och natur utveckling

Sofie Pallander EF söker stöd för ett projekt där hästen som resurs används för att stärka barn inom autismspektrat. Verksamheten ska öka självförtroende och självkänsla genom att med hästen och leken arbeta med socialt samspel, kommunikation och kroppsuppfattning genom fysisk aktivitet utomhus i lantlig miljö.